تاسیسات ساختمان چیست ؟بخش دوم/

 بنام خدا تاسیسات ساختمان چیست ؟ تاسیسات ساختمان رشد روز افزون جمعیت، توسعه شهرها، ورود به حریم روستاها و بلعیدن آنها، توسط شهرک های نو بنیاد، از بین رفتن خاکی که حیات موجودات عالم وابسته به آن است انسان اندیشمند را…