دستور العمل های تاسیسات

آیین نامه فنی و استانداردهای اجرایی کشور

 بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور   هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۲۹۳/۱۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری…