دستور العمل های تاسیسات

چک لیست عملیات و فرم ساختمانی (تاسیسات مکانیکی)

    صورت­جلسه تحویل موقت فایل ورد صورتجلسه تحویل قطعی فایل ورد فرم شرح وظایف معاونت اجرایی فایل ورد فرم شرح وظایف مسئول کنترل پروژه کارگاه فایل ورد فرم شرح وظایف مسئول ایمنی و بهداشت محیط کار فایل ورد فرم…

آیین نامه فنی و استانداردهای اجرایی کشور

 بسمه تعالی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور   هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۲۹۳/۱۰۱ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۴ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۳۱) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری…